Corona: bijkomende ondersteuningspremie van € 2.000

Gepubliceerd op 15 juli 2020 om 22:03

Ondernemers in het Vlaamse Gewest die door de beperkende maatregelen van de federale overheid te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60% in de doorstartperiode, t.o.v. een bepaalde referentieperiode kunnen bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) deze premie van € 2.000 aanvragen. Voor wie een bijberoep uitoefent bedraagt de premie € 1.000. 

Deze premie sluit aan bij de corona hinderpremie en de corona compensatiepremie.

Wie komt in aanmerking

Zelfstandigen en ondernemingen

Je komt in aanmerking als je tot één van de volgende categorieën behoort:
 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens € 13.993,78
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld (= helft van de premie) 
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid

Algemene voorwaarden

 • De onderneming of zelfstandige beschikt op 1 mei 2020 volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) over een actieve exploitatiezetel in Vlaanderen. Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest. 
 • De onderneming moet onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie of van de corona compensatiepremie vallen.

Uitgesloten ondernemingen

Volgende ondernemingen zijn uitgesloten:
 • holdingvennootschappen;
 • patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
 • activiteiten van hoofdkantoren;
 • managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.
 • de ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij VLAIO naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie of corona compensatiepremie;
 • de ondernemingen die op 1 mei 2020 nog niet opgestart waren en niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • de ondernemingen die een verminderde omzet hebben die niet het gevolg is van de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad. 

Welke activiteit komt in aanmerking

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen:

 • de onderneming die verplicht werd te sluiten en waarbij haar locatie verplicht gesloten was ingevolge de coronamaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad, zoals bepaald bij de corona hinderpremie
 • de onderneming die niet verplicht werd te sluiten maar een omzetdaling van minstens 60 % heeft geleden zoals bepaald bij de corona compensatiepremie 

Ondernemingen die een verminderde omzet hebben die niet het gevolg is van de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad komen niet in aanmerking.

Omzetdaling

Omzetdaling 60%

Je moet als onderneming een omzetdaling van minstens 60% hebben ten gevolge van vermelde exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen in de doorstartperiode. Dit is de periode waarin de onderneming doorstart na de versoepeling van de coronamaatregelen. De referentieperiode is de overeenkomstige maand in 2019.

De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie. De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen:

 • dagontvangsten
 • geleverde prestaties
 • tijdsregistratie

Je kwam in aanmerking voor de corona hinderpremie wegens verplichte sluiting van je fysieke locatie

Dan moet je een omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen in de maand die volgt op de opheffing van deze verplichte sluiting.

 

Concreet betreft het volgende heropeningsdata:

 • 18 april 2020 Doe-het-zelfzaken en tuincentra
 • 20 april 2020 Dierenpensions/-hotels
 • 4 mei 2020 Stoffenwinkels
 • 11 mei 2020 Detailhandel
 • 18 mei 2020 Contactberoepen (kapsalons en schoonheidssalons, pedicure, dierentrimsalons, ...) , Sportaccomodaties, Musea, Dierentuinen, ...
  8 juni 2020 Horeca en toerisme
 • 1 juli 2020 Wellnesscentra, met inbegrip van sauna’s, Casino’s en speelautomatenhallen, Pretparken en binnenspeeltuinen, Bioscopen, Publiek toegankelijke zwembaden, Feestzalen, Ook markten en kermissen kunnen terug georganiseerd worden

Je kwam in aanmerking voor de corona compensatiepremie

Dan moet je een omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen in de periode van 1 mei tot 31 mei 2020. De referentieperiode is de periode van 1 mei 2019 tot en met 31 mei 2019

Je bleef vrijwillig gesloten   

Indien je koos voor een vrijwillige sluiting na het opheffen van de verplichte sluiting opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dan kom je nog in aanmerking op voorwaarde dat je ten laatste heropende op 29 juni 2020.

Je had een zeer lage omzet in de referentieperiode van 2019

Als je een abnormaal lage omzet realiseerde door bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid, dan mag je de periode vervangen door een andere referentieperiode. In je aanvraag moet je wel motiveren waarom je voor een andere referentieperiode kiest.

Je bent een startende onderneming

Dan vergelijk je de gerealiseerde omzet in de periode van heropening in 2020 met de verwachte omzet uit je financieel plan voor diezelfde periode. Startende ondernemingen die geen financieel plan moesten neerleggen bij opstart (bv. eenmanszaken) moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden.

Omvang steun

De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).

Ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep of gelijkgesteld

Deze ondernemingscategorie krijgt een forfaitaire premie van € 2.000.

De premie wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel gelegen in het Vlaamse Gewest, voor zover er minstens één voltijdsequivalent (VTE) personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is. 

Indien een onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Zelfstandigen in bijberoep

Een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld, kan een éénmalige forfaitaire premie van € 1.000 bekomen.

 

Aanvraagprocedure

Aanvraag tot uiterlijk 15 augustus 2020

De onderneming vraagt tijdig de corona ondersteuningspremie aan. De aanvraag moet online ingediend worden uiterlijk op 15 augustus 2020De online-aanvraag is mogelijk vanaf 15 juli 2020. Lees aandachtig de handleiding vooraleer je een aanvraag indient.

Per onderneming dien je één aanvraag in, voor de verschillende exploitatiezetels samen.

Belangrijk: Motivering omzetdaling

Bij de aanvraag zal de onderneming die nog geen corona hinderpremie of corona compensatiepremie kreeg, de link moeten leggen dat de omzetdaling een gevolg is van de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale veiligheidsraad. De link leggen tussen de maatregelen die moeten nageleefd worden en de gevolgen hiervan op de beroepsuitoefening moet als volgt worden gemotiveerd:

 1. over welke coronamaatregel het gaat – check hiervoor de FAQ van de Nationale Veiligheidsraad
 2. en hoe deze coronamaatregel de normale uitoefening van zijn beroep onmogelijk maakt
 

Verklaring op eer

Bij elke aanvraag moet er een verklaring op eer worden ondertekend. Elke valse verklaring is een inbreuk tegen de wetgeving en zal gesanctioneerd worden.

Uitbetalingsprocedure

Beslissing wordt verstuurd per email

VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving, en beslist of de subsidie wordt toegekend. Deze beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming. 

Automatische betaling na goedkeuring

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Controle

Er worden controles uitgevoerd. Dit kan tot 5 jaar na de toekenning van de steun. Indien uit een controle door VLAIO na steuntoekenning blijkt dat de omzetdaling van 60% niet gehaald werd of aan één van de andere voorwaarden opgelegd in deze regelgeving niet werd voldaan, moet de onderneming de uitbetaalde steun aan VLAIO terugbetalen.

Vrijgesteld van belasting

De steunmaatregelen die de gemeenschappen en gewesten nemen in het kader van de coronacrisis zijn belastingvrij in de personen- en vennootschapsbelasting. Ook deze premie valt hieronder. 

De ondersteuningspremie kan je hier aanvragen.

 

Problemen tijdens het aanvragen? 

Laat ons weten indien je problemen ondervindt, wij helpen je graag verder.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.