Tijdelijke BTW verlaging voor zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen

Gepubliceerd op 26 juni 2022 om 10:14

 

 

Het btw-tarief voor de levering en plaatsing van fotovoltaïsche
zonnepanelen, thermische zonnepanelen / zonneboilers en warmtepompen in woningen – voor woningen
van minder dan 10 jaar – wordt verlaagd van 21% naar 6% vanaf 01.04.2022 tot en met 31.12.2023. De
belangrijkste toepassingsvoorwaarden worden hierna vermeld.

De voorwaarden om in aanmerking te komen van het tijdelijk verlaagde tarief zijn:

 1. De dienst wordt verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. De eindverbruiker kan zowel een eigenaar zijn, een vruchtgebruiker, een huurder of ieder ander persoon die het genot heeft van de woning.
  De beoogde gebouwen zijn:
  - privéwoningen;
  - verblijfsinrichtingen voor bejaarden welke door de bevoegde overheid zijn erkend;
  - internaten die zijn toegevoegd aan scholen of universiteiten of die ervan afhangen;
  - jeugdbeschermingstehuizen en residentiële voorzieningen die op duurzame wijze, in dagen nachtverblijf, minderjarigen huisvesten en die erkend zijn door de bevoegde overheid;
  - opvangtehuizen die in dag- en nachtverblijf thuislozen en personen in moeilijkheden huisvesten en die erkend zijn door de bevoegde overheid;
  - psychiatrische verzorgingstehuizen die op een duurzame wijze in dag- en nachtverblijf personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis of mentaal gehandicapten huisvesten en die door de bevoegde overheid erkend zijn;
  - gebouwen waar, ten titel van een initiatief van beschut wonen erkend door de bevoegde overheid, het op een duurzame wijze huisvesten in dag- en nachtverblijf en het begeleiden van psychiatrische patiënten plaatsheeft.

 2. De woning wordt, na de uitvoering van de werken, daadwerkelijk hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk, als privéwoning wordt gebruikt.
  Drie verschillende situaties kunnen zich voordoen:
  a) de woning wordt uitsluitend aangewend als privéwoning: het btw-tarief van 6% is van toepassing op de werken.
  b) het gebouw wordt uitsluitend voor beroepsdoeleinden gebruikt: het btw-tarief van 21% is van toepassing op de werken.
  c) de woning heeft een gemengd gebruik (privé/beroeps) dan kan het btw-tarief van 6% op de volledige werken worden toegepast indien:
  - de privéaanwending overwegend is (en de beroepsaanwending dus bijkomstig is)
  - en indien de installatie gebruikt wordt voor het geheel van de woning.
  Indien de werken uitsluitend worden uitgevoerd aan beroepslokalen, dan geldt het btw-tarief van 21%.
  Bij een gemengd gebruik waarbij de beroepsaanwending overwegend is, en voor werken die betrekking hebben op het gehele gebouw, dient de prijs te worden opgesplitst.

 3. De eerste ingebruikneming van de woning vindt plaats in de loop van een kalenderjaar dat minder dan 10 jaar voorafgaat aan de eerste factuur met betrekking tot die handelingen.
  Merk op dat voor woningen die minstens 10 jaar oud zijn, het 6% btw-tarief reeds van toepassing is op dezelfde werkzaamheden en voorwaarden (hoofdzakelijk privé bewoning, ... ).

 4. De installatie moet voldoen aan bepaalde referentienormen inzake uitstoot voorzien in de Europese
  reglementeringen.

 5. Voor de aannemer is het van belang om op de factuur te vermelden

  "Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minder dan tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btwtarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de
  betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten."

Het is de bouwheer die aansprakelijk wordt geacht voor de correcte toepassing van het verlaagd btw-tarief als zou
blijken dat de voorwaarden opgenomen in die vermelding niet vervuld zijn en de vermelding op de factuur
door hem niet tijdig werd betwist

Meer info kan je terugvinden op de website van de FOD Financiën: Gedetailleerde FAQ's

 

Bron: FOD Financiën

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.